mua hộ vé số vietlott

อังคารที่ 13 ก.พ. 2024
mua hộ vé số vietlottLiên kết đăng nhập

รายละเอียด หลักสูตร : 6 Managerial Skills for Top Manager

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักสูตร : 6 Managerial Skills for Top Manager ทักษะด้านการบริหารสำหรับสุดยอดผู้จัดการ

"คัดสรร 6 ทักษะสำหรับการเข้าสู่สุดยอด Top Manager"

หลักการและเหตุผล ภาคธุรกิจยุคใหม่นั้น การแข่งขันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผลต่อการบริหารจัดการองค์การทุกภาคส่วนที่จะต้องคำนึงถึงปัจจัยภายนอก ทั้งสภาพเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี นวัตกรรม และปัจจัยภายใน ทั้งนโยบายการบริหารงาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น ดังนั้นฐานะสุดยอดผู้จัดการควรมีทัศนคติที่ดี ยอมรับและสามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกสถานการณ์ เพื่อการบริหารงาน บริหารคนให้ทรงคุณค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

หลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะด้านการจัดการที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเป็นผู้จัดการ หัวหน้างานหรือผู้บริหารที่เปี่ยมพร้อมด้วยทักษะที่สำคัญอย่างรอบด้านใน 6 ประการ ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านการวางแผนงานและการบริหารเวลา การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงาน การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการบริหารความขัดแย้ง


Key Contents

♟ ทักษะด้านการวางแผนงานและการบริหารเวลา ท่านจะได้เรียนรู้แนวคิดวางแผนงาน ทักษะการกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน งานประเภทต่างๆ การบริหารงาน อุปนิสัยการใช้เวลาโดยทั่วไป คำถามเพื่อการวางแผนการใช้เวลาอย่างมีคุณค่า การกำหนดความสำคัญของเวลาและการวิเคราะห์คุณค่าของการใช้เวลาแบบ ABC Strategy และเทคนิคการบริหารเวลาเพื่อให้เกิด Good Management & Get More Time • แผนสามระดับกับผู้บริหาร • ทำหนึ่งวันให้มากกว่า 24 ชั่วโมง : เทคนิคที่ผู้จัดการต้องรู้ • กฏเกณฑ์สู่ความสำเร็จในการบริหารเวลา ♟ ทักษะด้านการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ ท่านจะได้เรียนรู้ประเภทของปัญหาที่ผู้จัดการต้องรู้จัก เครื่องมือที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เทคนิคที่ช่วยในการตัดสินใจระดับบุคคลและกลุ่ม แบบฟอร์มการตัดสินใจ รูปแบบการตัดสินใจที่ทรงคุณภาพ รวมถึงกลยุทธ์การพัฒนาความสามารถผู้จัดการในการแก้ปัญหาสู่การตัดสินใจทางธุรกิจ • แก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมืออาชีพ • ปัญหาที่ผู้จัดการพบบ่อยและต้องตัดสินใจ • รับมือและแก้ปัญหาด้วยการมองแง่ดี ♟ ทักษะด้านการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงาน ท่านจะได้เรียนรู้สิ่งบอกเหตุที่ควรจะมีการปรับปรุงงาน การปรับปรุงงานที่สามารถทำให้เพิ่มผลงานในรูปแบบต่างๆ หลักการคิดวิเคราะห์ปรับลดขั้นตอนงาน หลักการปรับปรุงงาน แบบ ECRS และ 9 กระบวนการในการปรับปรุงงานให้เกิดคุณภาพ • แนวคิดเกี่ยวกับการทำงานให้มีประสิทธิภาพ • แนวคิดเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพงาน • ECRS เครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงคุณภาพงาน ♟ ทักษะด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง ท่านจะได้เรียนรู้ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การ (Organization Change) ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้าง (Structure) ระบบการทำงาน (Work Process) เทคโนโลยี (Technology) และเปลี่ยนสถานะองค์กร ตลอดจนบทบาทหน้าที่สำคัญ Change Leader & Change Agent • ผู้บริหารกับการกำหนด Positioning ในการเปลี่ยนแปลง • เป้าหมายและแผนการเปลี่ยนแปลงองค์กร • การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ : ปัจจัยความสำเร็จในการบริหารการเปลี่ยนแปลง ♟ ทักษะด้านการบริหารความขัดแย้ง ท่านจะได้เรียนรู้แนวคิดของความขัดแย้ง ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในที่ทำงาน การยอมรับความแตกต่างของบุคคล การพึ่งพาเกี่ยวข้องกันในการทำงาน พฤติกรรมการแสดงออกในการขัดแย้ง ประเภทของความขัดแย้ง เทคนิคการลดความขัดแย้งเพื่อลดปัญหาและจัดการกับความคิดที่แตกต่างของคนในทีม • บริหารความขัดแย้งทางความคิด กรณีที่ผู้บริหารไม่ควรละเลย • การจัดการความขัดแย้งในองค์กร : ขัดแย้งระหว่างบุคคล ในทีมงาน • เทคนิคการป้องกันความขัดแย้ง ♟ ทักษะด้านการบริหารทีม ท่านจะได้เรียนรู้องค์ประกอบเฉพาะของทีม (เป้าหมาย,ระบบ,บทบาทสมาชิก,บรรยากาศ) ทัศนคติของทีมที่ทุกองค์กรควรมี การบริหารทีมด้วยหลัก Team Management Framework รวมถึงแนวทางการพัฒนาทีมเพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงานให้เกิด Working System และ Team Spirit อย่างมีความสุข • สร้างทีมให้เป็นทีม • บริหารการพัฒนาทีมสู่ประสิทธิภาพสูงสุด (Optimum Point)


Key Benefits

1. เข้าใจ และทราบถึงว่าการเป็นผู้บริหาร จำเป็นที่จะต้องพัฒนาทักษะด้านการบริหารอย่างไรสู่การเป็นหัวหน้างานหรือผู้จัดการที่เปี่ยมประสิทธิผล 2. เรียนรู้ทักษะด้านการบริหารที่จำเป็นในแต่ละด้านอย่างชัดเจน 3. เข้าใจที่จะใช้ทักษะด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับบทบาทการเป็นผู้บริหารของตน 4. สามารถเพิ่มศักยภาพ รวมถึงเติมเต็มความสามารถในทักษะด้านการบริหารต่าง ๆ อย่างรอบคอบและครบถ้วน


สนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825 Link : //sbdc.co.th/public-training-calendar/803/6-managerial-skills-for-top-manager/


วิทยากร

อ.นิพัทธ์ กานตอัมพร - ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยเพื่อการพัฒนาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (TRAPD) อ.พิศิษฐ์ โชคปรีชา - ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษา ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์มากกว่า 20 ปี ทั้งในภาครัฐและเอกชน

ข้อมูลอื่นๆ

สถานที่ : Swissotel le concorde ถ.รัชดา

วันอังคาร ที่ 6, วันพุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 8.00 น.)

ราคา 14,900 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ตาราง/สถานที่คอร์สอบรม

รอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 6 ก.พ. 2024 - พุธที่ 7 ก.พ. 2024 09:00 - 16:00 น. Swissotel le concorde ถ.รัชดา

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณศุภิสรา
  • เบอร์มือถือ: 085 485-8825
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมล: public@sbdc.co.th
  • เว็บไซต์: -
  • LINE Id: -

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ

mua hộ vé số vietlottLiên kết đăng nhập

เทคนิคการสอนและแนะนำ teach-train-coach-suggest...

พ ที่ 10 ก.ค. 19
my hotel CMYK
สถาบันฝึกอบรมโมติวา...
mua hộ vé số vietlottLiên kết đăng nhập

สัมมนา Online : การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน...

พฤ ที่ 4 มิ.ย. 20
Online
บริษัท เคเอ็นซี เทรน...
mua vé số vietlott trực tuyến xổ số bóng đá ngoại hạng anh cách mua vé số vietlott trực tuyến gà chọi c1 sv388 xổ số hà nội phương trang