mua hộ vé số vietlott

อังคารที่ 26 มี.ค. 2024
mua hộ vé số vietlottLiên kết đăng nhập

รายละเอียด หลักสูตรฝึกอบรม : Advance Sale Skills: 7 Steps to Success

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมAdvance Sale Skills: 7 Steps to Success หลักสูตรฝึกอบรม : 7 ทักษะสู่การเป็นนักขายมือทอง


เรียนรูปแบบ On-site (@โรงแรม Swissôtel Bangkok Ratchada)

วันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. (6 ชั่วโมง)

ราคา 7,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


"ขายอย่างไร? ให้ตอบโจทย์ตรงใจลูกค้า ได้ทั้งยอดขายและความสัมพันธ์"


หลักการและเหตุผล

ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ธุรกิจต่างๆ มีการปรับตัว เปลี่ยนแปลง แข่งขันกันสูงขึ้น ด้วยจำนวนสินค้าและบริการที่มากขึ้นและลูกค้ามีทางเลือกที่หลากหลาย จากสถานการณ์รอบตัวที่เข้ามามีผลกระทบทำให้พฤติกรรมลูกค้าที่มีต่อการซื้อสินค้าและใช้บริการเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้การขายสินค้าและบริการเพื่อให้ลูกค้าตัดสินซื้อหรือใช้บริการ เป็นไปได้ยากขึ้น และที่สำคัญต้องทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดด้วยเพื่อให้องค์กรเกิดความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า

หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้นักขายประสบความสำเร็จด้วยกลยุทธ์การขายแบบที่ปรึกษามืออาชีพ โดยเน้นให้เกิดทักษะและเทคนิค ที่ส่งเสริมให้ผู้ขายเข้าใจและใช้กลยุทธ์การขายโน้มน้าวจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของกระบวนการและเทคนิคการขาย ผ่าน 7 Advance Sale Steps to success เริ่มด้วยเข้าใจมุมมองความต้องการของลูกค้ายุคใหม่ (Customer Centric) สามารถวิเคราะห์วางแผนการขายให้ตรงใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Sale Persona) ด้วยการสร้างสัมพันธ์ที่ดีเพื่อเปิดการขาย ค้นหาความต้องการให้ตรงใจ และโน้มน้าวนำเสนอสินค้าและบริการ ผ่านเทคนิคการตอบคำถามและขจัดข้อโต้แย้งในการขาย นำเข้าสู่การปิดการขายด้วยการตอกย้ำความมั่นใจ และสร้างความเชื่อมั่นหลังการขาย ที่จะช่วยส่งเสริมให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้เร็วยิ่งขึ้น ซึ่งขั้นตอนต่างๆ นี้จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จในการขาย และสร้างยอดขาย ความน่าเชื่อถือ รวมถึงภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรยิ่งขึ้น


Key Contents

Step 1: Sale Attitude & Customer Insight มุมมองและทัศนคติต่อการขาย ผ่านพฤติกรรมการซื้อของลูกค้ายุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป ขายอย่างไร ? ให้ตรงใจลูกค้า (Customer Centric Expectation)
 • มุมมองการขายเชิงบวก เพื่อสร้างยอดขายและสัมพันธ์
 • ลูกค้าของคุณคือใคร ? คาดหวังอย่างไรถึงพึงพอใจและตัดสินใจซื้อ
 • ความคาดหวังลูกค้ายุคใหม่ ต้องการซื้อสินค้าและใช้บริการ (5C Expectations)
 • เทคนิคการวิเคราะห์และเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าที่แตกต่างกันในการติดต่อซื้อสินค้า (Customer Generation)
 • เทคนิคการนำเสนอขายและสร้างสัมพันธ์ ให้ตรงกับพฤติกรรมลูกค้าที่แตกต่างกัน เพื่อสร้างความไว้วางใจและเชื่อมั่น (Customer Generation Difference :Product Service Difference)


Step 2: Sale Persona Planner การวิเคราะห์เพื่อวางแผน เตรียมความพร้อมในการขาย ด้วย Sale Persona
 • การวิเคราะห์วางแผนการขายเพื่อสร้างยอดขายและสัมพันธ์
 • เทคนิคการวางแผนก่อนการขายด้วย Sale Persona Planner


Step 3: Relating Skills : Opening (การสร้างความสัมพันธ์เพื่อเปิดการขาย) “ถ้าคนขายไม่ใช่ คนซื้อไม่ชอบ ก็ไม่ซื้อ”
 • สร้างความไว้วางใจในช่วงเริ่มต้นของการติดต่อ การนัดหมาย และการเข้าพบลูกค้า
 • การสร้างความน่าเชื่อถือของผู้ขาย (Trust)
 • บุคลิกภาพที่ดีของผู้ขายในการสร้างสัมพันธ์ทั้งท่าทาง คำพูด น้ำเสียงเชิงบวก (Sale Personality)


Step 4: Discovering Skills (การวิเคราะห์ค้นหาความต้องการ) “ลูกค้าจ่ายเงินซื้อด้วยเหตุผลการซื้อของเขาเสมอ ค้นหาให้เจอ ก่อนนำเสนอสินค้า”
 • เทคนิคการค้นหาความต้องการลูกค้า (Have: Want Analysis)
 • การตั้งคำถามอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเข้าสู่การปิดการขายเป็นระยะ
 • การฟังเพื่อจับประเด็น การสรุปความเข้าใจเพื่อนำเสนอ


Step 5: Advocating Skills (การนำเสนอโน้มน้าวใจด้วยคุณค่าสินค้าที่ตรงใจ) “ลูกค้าซื้อด้วยเหตุผลของเขา ไม่ใช่ของเรา นำเสนอโน้มน้าวด้วยคุณค่าบนเหตุผลของเขา เราถึงจะขายได้”
 • รู้คุณค่าที่ตรงความต้องการลูกค้า (Bring Benefit)
 • เทคนิคการนำเสนอคุณค่าสินค้าที่ตรงกับความต้องการ (Value Selling)
 • วิธีการนำเสนอแบบโน้มน้าวใจด้วย Benefit และคำพูดที่ตรงความต้องการ (PBF)


Step 6: Handling Objection Skills (การตอบคำถาม ขจัดข้อโต้แย้งระหว่างการขาย) “ข้อโต้แย้ง ไม่ใช่ข้อโต้เถียง ตอบอย่างไร ให้ได้ใจ ได้ยอดขาย”
 • เข้าใจและเรียนรู้ถึงข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นระหว่างการขาย
 • วิธีการรับมือกับข้อโต้แย้งและตอบคำถามสร้างความมั่นใจ
 • จับสัญญาณการซื้อเพื่อทดลองปิดการขาย (Buying Signal)


Step 7: Closing & Service for Supporting (การปิดการขาย สร้างความเชื่อมั่นหลังการขาย) “หลังการขายถ้าไม่ประทับใจ ก็ซื้อหรือใช้ครั้งเดียว แล้วบอกต่อ”
 • เทคนิคการปิดการขาย ตอกย้ำเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการซื้อ (Closing Sale)
 • สร้างสัมพันธภาพก่อนจาก เพื่อเปิดโอกาสสู่การขายครั้งต่อไป
 • กระบวนการบริการหลังการขายที่สร้างความเชื่อมั่น และประทับใจ


Key Benefits

 1. เพื่อให้เข้าใจถึงมุมมองและทัศนคติต่อการขายแบบมืออาชีพ ผ่านพฤติกรรมการซื้อของลูกค้ายุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป ขายอย่างไร ? ให้ตรงใจลูกค้า
 2. เข้าใจและสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าในยุคปัจจุบันต่อการซื้อสินค้าและใช้บริการ เพื่อวิเคราะห์วางแผนการขาย ปรับวิธีการนำเสนอขายให้ตรงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เรียนรู้กระบวนการผ่านกลยุทธ์และเทคนิคการขายด้วย 7 Advance Sale Steps to success
 4. เข้าใจและฝึกใช้ทักษะการขายและสามารถนำแนวทางการขายแบบที่ปรึกษามืออาชีพไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง เพื่อสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าและเพิ่มยอดขาย


สนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825

Link : //www.sbdc.co.th/public-training-calendar/834/advance-sale-skills-7-steps-to-success/


ข้อมูลอื่นๆ

วิทยากร
อ.ธวัชชัย โพธาคำ
 • ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาทักษะให้กับองค์กรชั้นนำของภาครัฐและเอกชน
 • วิทยากรสอนหลักสูตรการพัฒนาบุคคลากร ทางด้านการให้บริการ ทักษะการขาย และการพัฒนาภาวะผู้นำ

ตาราง/สถานที่คอร์สอบรม

รอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 15 พ.ค. 2024 09:00 - 16:00 น. โรงแรม Swissotel le concorde ถ.รัชดา

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
 • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณศุภิสรา
 • เบอร์มือถือ: 085 485-8825
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมล: public@sbdc.co.th
 • เว็บไซต์: www.sbdc.co.th
 • LINE Id: @strategiccenter

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ

mua vé số vietlott trực tuyến xổ số bóng đá ngoại hạng anh cách mua vé số vietlott trực tuyến gà chọi c1 sv388 xổ số hà nội phương trang