mua hộ vé số vietlott

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ อบรมดอทคอม

เมื่อมีการลงทะเบียน และ/หรือ การใช้บริการประการใดๆ หรือการคลิกไปที่ช่องทำเครื่องหมาย (checkbox) และกดปุ่ม “บันทึก” “ส่ง” หรือ “ยืนยัน” หมายความว่าท่านรับทราบและยอมรับว่า ท่านเข้าใจเนื้อหาของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้อย่างสมบูรณ์แล้ว และตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้รวมถึงกฎระเบียบในการดำเนินงานต่างๆ นโยบาย และกระบวนการต่างๆ ซึ่ง “อบรมดอทคอม” อาจจะกำหนดเป็นคราวๆ ไป ซึ่งในแต่ละส่วนอาจมีการอ้างอิงเพื่อให้เป็นส่วนเดียวกันและอาจได้รับการแก้ไขปรับปรุงในภายหลัง โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบ และท่านยังได้ตกลงว่าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางอินเทอร์เน็ตใดๆ ที่ได้ดำเนินการหรือกระทำการอย่างสมบูรณ์ตามบริการนี้มีผลใช้บังคับได้โดยชอบด้วยกฎหมายและผูกพันคู่สัญญาตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.คำนิยาม

 1. “สัญญา” หรือ “ข้อกำหนดและเงื่อนไข” หมายความว่า ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้
 2. “ผู้ดูแลระบบ” หมายความว่า บุคคลใดๆ ที่ได้รับมอบหมาย หรือได้รับแต่งตั้งให้มีอำนาจใน “การดูแลระบบ” และมีประเภทการจัดการสิทธิ์ระดับ “แอดมิน” เพื่อบริหารจัดการ อนุมัติ/ไม่อนุมัติเผยแพร่ แต่ละข้อมูลคอร์สอบรมบนเว็บไซต์อบรมดอทคอม (hhmds.com)
 3. “เข้าสู่ระบบ” หมายความว่า การระบุตัวตนของผู้ใช้เพื่อเข้าใช้งานในเว็บไซต์อบรมดอทคอม (hhmds.com) เพื่อใช้สิทธิ์ในการลงประกาศคอร์สอบรม และแก้ไขข้อมูลคอร์สอบรมของตนเองตามต้องการ โดยการเข้าสู่ระบบสามารถทำได้ผ่านบัญชีของ LINE
 4. “ผู้ประกาศ” หมายความว่า ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบและทำการลงประกาศข้อมูลคอร์สอบรม
 5. “ลงประกาศ” หมายความว่า ระบบมีช่องทางให้ผู้ที่เข้าสู่ระบบสำเร็จสามารถโพสต์ข้อมูลการเรียน ข้อมูลสัมนา ข้อมูลคอร์สอบรม หลักสูตรการเรียน ตามแบบฟอร์มที่ระบบได้กำหนดไว้ โดยข้อมูลที่ได้รับการโพสต์จะยังไม่เผยแพร่บนเว็บไซต์อบรมดอทคอม (hhmds.com) ทันที โดยต้องรอให้ผู้ดูแลระบบทำการพิจารณาอนุมัติก่อน และระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการบันทึกไปยังอีเมลของผู้ลงประกาศที่ได้ระบุไว้ทันที
 6. “แก้ไขประกาศ” หมายความว่า ระบบมีช่องทางให้ผู้ลงประกาศแก้ไขข้อมูลคอร์สอบรมของตนเองผ่านลิงก์ที่ระบบส่งให้ทางอีเมลที่ท่านได้ระบุไว้ในการลงประกาศ หรือที่ท่านยินยอมให้ระบบเข้าถึงผ่านการเข้าสู่ระบบ
 7. “ข้อมูลคอร์สอบรมที่ได้รับการเผยแพร่” หมายความว่า ข้อมูลที่ได้รับการโพสต์โดยผู้ลงประกาศ และถูกอนุมัติเผยแพร่โดยผู้ดูแลระบบ เพื่อให้ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทุกคนที่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์อบรมดอทคอม สามารถมองเห็นและเข้าถึงข้อมูลคอร์สอบรมดังกล่าว ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขของแบบฟอร์มที่ผู้ลงประกาศได้บันทึกไว้ในการลงประกาศคอร์สอบรม โดยระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการอนุมัติไปยังอีเมลของผู้ลงประกาศที่ได้ระบุไว้ทันที เมื่อผู้ดูแลระบบอนุมัติข้อมูลคอร์สอบรม
 8. “ข้อมูลคอร์สอบรมที่ไม่ได้รับการเผยแพร่” หมายความว่า ข้อมูลที่ได้รับการโพสต์โดยผู้ลงประกาศ และถูกไม่อนุมัติเผยแพร่โดยผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทุกคนที่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์อบรมดอทคอม รวมถึงผู้ลงประกาศเอง จะไม่สามารถมองเห็นและเข้าถึงข้อมูลคอร์สอบรมดังกล่าวได้ โดยระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการไม่อนุมัติไปยังอีเมลของผู้ลงประกาศที่ได้ระบุไว้ทันที เมื่อผู้ดูแลระบบไม่อนุมัติข้อมูลคอร์สอบรม
 9. “บัญชีของ LINE” หมายความว่า บัญชีที่ผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันการรับส่งข้อความของ LINE
 10. “ผู้ใช้บริการ” หมายความว่า ท่านที่ได้เข้าชมและ/หรือลงประกาศกับ อบรมดอทคอม
 11. “ระบบ” หมายความว่า ระบบเว็บไซต์อบรมดอทคอม ระบุชื่อโดเมนเนม hhmds.com ทำงานภายใต้โปรโตคอล // รวมถึงฐานข้อมูลและฟังก์ชันของเว็บไซต์ทั้งหมด

2.บททั่วไป

 1. เอกสารฉบับนี้เป็นความตกลงระหว่างท่านในฐานะผู้ใช้บริการ (ในที่นี่เรียกว่า “ท่าน” “ของท่าน” หรือ “ผู้ใช้บริการ”) กับ อบรมดอทคอม
 2. เนื้อหาทั้งหลาย (ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลคอร์สอบรมหรือไม่ก็ตาม) ที่ประกาศโดยผู้ประกาศเป็นความรับผิดชอบของผู้ประกาศแต่เพียงผู้เดียว และผู้ใช้บริการตกลงว่าเนื้อหาที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงในขณะที่ใช้บริการเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้บริการเองและผู้ใช้บริการจะรับผิดชอบและรับผิดแต่เพียงผู้เดียวสำหรับความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริการหรือคู่สัญญาอื่นใดที่ได้รับผลจากการกระทำดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ คำว่า “เนื้อหา” รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับสถานที่ วิดีโอ คลิปเสียง คำวิจารณ์ ข่าวสาร ข้อมูล ข้อความ ภาพถ่าย ซอฟต์แวร์ ต้นฉบับ ภาพวาด และการสื่อสารเชิงปฏิสัมพันธ์ ที่เกิดขึ้น ให้ไว้หรือสามารถเข้าถึงได้โดยประการอื่นใดผ่านบริการนี้
 3. ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลคอร์สอบรมและใช้บริการต่างๆ นี้ ผ่านการเปิดเว็บไซต์ อบรมดอทคอม บนบราวเซอร์ ผู้ใช้บริการอาจต้องยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว

3.การดูประกาศ การลงประกาศและการสิ้นสุดประกาศ (วิธีการลงประกาศและการเป็นผู้ใช้บริการ)

 1. ผู้ใช้บริการที่ต้องการดูข้อมูลประกาศ สามารถเลือกดูได้ตามเมนูต่างๆ ที่ เว็บไซต์อบรมดอทคอมได้กำหนดไว้ หรือค้นหาข้อมูลที่ต้องการผ่านฟังก์ชันการค้นหา
 2. ผู้ใช้บริการที่ต้องการลงประกาศ ในบางกรณีจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบผ่านช่องทางที่อบรมดอทคอมได้กำหนดไว้ และผู้ใช้บริการอาจต้องยินยอมให้อบรมดอทคอมเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวตามแต่ละช่องทางที่ได้เลือก ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (//hhmds.com/privacy)
 3. ช่องทางการเข้าสู่ระบบ ถือเป็นการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนแล้ว ผู้ใช้บริการต้องมีบัญชีของ LINE และบัญชีทางการของ LINE โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
  • บัญชีทางการของ LINE สร้างขึ้นในเขตประเทศไทย และต้องซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ และลงทะเบียนโดยใช้ LINE Business ID และ
  • ผู้ใช้บริการต้องลงทะเบียนโดยใช้บัญชีทางการของ LINE ซึ่งยังเคลื่อนไหวและยังถูกใช้งานอยู่
 4. เมื่อลงทะเบียนแล้ว ผู้ใช้บริการจะสามารถเห็นบัญชีทางการของ LINE ของท่านใน อบรมดอทคอม ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือลบผู้ใช้บริการที่ได้ลงทะเบียนแล้ว บัญชีทางการของ LINE ดังกล่าวนั้นจะไม่สามารถลงประกาศใน อบรมดอทคอม ได้
 5. อบรมดอทคอม สงวนสิทธิ์ในการตอบรับหรือปฏิเสธการลงทะเบียนใหม่ใดๆ หรือยกเลิกหรือระงับการลงทะเบียนของ อบรมดอทคอม ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งเหตุผลเฉพาะเจาะจงใดๆ
 6. อบรมดอทคอม สงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกการลงทะเบียนของผู้ใช้บริการได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อสงสัยว่าบัญชีของผู้ใช้บริการที่ได้ลงทะเบียนไว้กระทำโดยหลอกลวงหรือมีเจตนาซ่อนเร้นเพื่อการหลอกลวงหรือโดยเหตุอื่นที่ไม่เหมาะสมหรือที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 7. หากผู้ใช้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ได้ หรือ อบรมดอทคอม มีเหตุอันควรเชื่อว่า ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ อบรมดอทคอมสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการกระทำการดังต่อไปนี้โดยพลันโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ (ก) ระงับหรือยกเลิกการลงทะเบียนใน อบรมดอทคอม ของท่าน (B) ยกเลิกหรือขอคืนสิทธิหรือผลประโยชน์ที่จัดให้ (C) ระงับการเข้าสู่ระบบ อบรมดอทคอม ของท่าน

4.การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไข

อบรมดอทคอม อาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขและลักษณะของบริการ ฯลฯ ได้โดยการประกาศหรือแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยเท่าที่จำเป็นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวและตามสมควร หรือจำเป็น หรือมีนัยสำคัญ หรือตามที่กฎหมายที่มีผลใช้บังคับกำหนด ในกรณีที่ผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการ อบรมดอทคอม ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมแล้วต่อไป ถือว่าผู้ใช้บริการดังกล่าวยอมรับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขและลักษณะของบริการ ฯลฯ แล้ว

5.กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ให้ใช้บังคับตามกฎหมายแห่งประเทศไทยโดยไม่นำหลักกฎหมายขัดกันมาใช้บังคับ โดยข้อพิพาทใดๆ ทั้งหลายอันเกี่ยวกับ อบรมดอทคอม ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการกับ อบรมดอทคอม จะต้องนำคดีขึ้นสู่ศาลในประเทศไทยในฐานะศาลที่มีเขตอำนาจในชั้นต้น

6.นโยบายความเป็นส่วนตัว

 1. อบรมดอทคอม ให้ความสำคัญแก่ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการเป็นลำดับแรก
 2. อบรมดอทคอม สัญญาว่าจะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (//hhmds.com/privacy)
 3. อบรมดอทคอม สัญญาที่ใช้ความระมัดระวังและความใส่ใจอย่างสูงสุดเกี่ยวกับการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ เพื่อให้มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลใดๆ ของผู้ใช้บริการทั้งหมด

7.ยืนยันว่าการลงประกาศคอร์สอบรม มีข้อมูลที่ไม่เป็นความเท็จ ไม่สร้างความเดือดร้อน หรือผิดดฏหมาย

ท่านขอยืนยันว่าข้อมูลคอร์สอบรมที่ท่านลงประกาศไว้ ไม่เกี่ยวกับเว็บไซต์อบรมดอทคอมทุกประการ และข้อมูลของท่านไม่เป็นความเท็จ ไม่สร้างความเดืิอดร้อน ไม่ผิดดฏหมาย ไม่เป็นสิ่งอบายมุข ไม่ฉ้อโกง ไม่ล่วงละเมิดทางเพศ ไม่ดูหมิ่นบุคคล ชาติ ศาสนา อื่นใด ไม่ยุแยงปลุกปั่นให้เกิดความแดกแยก และหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ต่อผู้อื่น หรือหากมีผู้เสียหาย ท่านผู้ลงประกาศจะขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับเว็บไซต์อบรมดอทคอมทุกประการ

มีผลตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2566 (ค.ศ. 2023)

ติดต่อรวดเร็ว ไม่พลาด! ข้อมูลข่าวสาร ข้อเสนอพิเศษ คอร์สอบรม สัมมนา LINE Official Account

mua vé số vietlott trực tuyến xổ số bóng đá ngoại hạng anh cách mua vé số vietlott trực tuyến gà chọi c1 sv388 xổ số hà nội phương trang